Skip to main content
GDPR

Uw privacy

Privacyverklaring OBSG vzw

Bij OBSG verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze residenten (en in bepaalde gevallen van hun partners), medewerkers, sympathisanten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  De OBSG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Contactgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij OBSG:

 • Contactpersoon: Fanny Schepens
 • Adres: Kortrijksesteenweg 500, 9000 Gent
 • Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoon: 09/220 89 58  

Hoe krijgen wij je gegevens?

De gegevens worden mondeling of schriftelijk gegeven door de betrokkene. Gegevens worden genoteerd door een medewerker (bijvoorbeeld een medewerker van het onthaal of sociale dienst) van onze organisatie. Gegevens van onze vrijwilligers verzamelen wij via Give a Day platform. 

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

 • je kan deelnemen aan activiteiten van OBSG vzw of de deelorganisatie Club Van Eyck vzw
 • we je info, nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen
 • we je ondersteuning op maat van jou en/of je gezin kunnen geven  

Welke gegevens houden wij bij?

 • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email;
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, diploma’s, sociaal statuut en samenstelling van je gezin voor zover dit nodig is om steun op maat te organiseren.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben.  

Wie krijgt je gegevens ?

Wij geven je gegevens nooit door, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Aan medewerkers van onze organisatie  wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Contactgegevens kunnen doorgegeven worden aan medewerkers van onze deelorganisatie Club Van Eyck, om te informeren en uit te nodigen voor activiteiten. Gegevens van vrijwilligers worden doorgegeven aan de verzekeraar in het kader van de vrijwilligersverzekering. We hebben de nodige afspraken gemaakt met verwerkers van je gegevens over de beveiliging van je persoonsgegevens. Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven, kunnen wij uitzonderlijk je persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming altijd intrekken.  

Hoe worden gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Gegevens op papier worden bewaard achter slot.  

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.   Je rechten – wat kan je aan ons vragen? Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Je hebt ook het recht ons te vragen jouw gegevens te geven aan jou of een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.  

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door ons?

Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).    

Versie 1 oktober 2023